Menu
  • You can visit us: Friday and Saturdays 10AM - 4PM  
  • English

Terms & conditions

Artikel 1 Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LORRE & CO V.O.F zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door LORRE & CO V.O.F worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LORRE & CO V.O.F worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LORRE & CO V.O.F ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van LORRE & CO V.O.F zijn vrijblijvend. LORRE & CO V.O.F behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LORRE & CO V.O.F. LORRE & CO V.O.F is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LORRE & CO V.O.F dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. Acceptatie van de annulering van een vogel is pas officieel wanneer u dit schriftelijk per post of per email aan ons heeft bevestigd en de afgesproken annuleringskosten aan ons heeft overgemaakt op onze rekening. Mocht u onverhoopt de vogel niet kunnen afnemen dan behouden wij ons het recht deze annuleringskosten als verzorging/opkweek kosten te behouden.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage. LORRE & CO V.O.F biedt twee betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling per rembours of per vooruitbetaling betalen. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door LORRE & CO V.O.F bent u een bedrag van Euro 22,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van LORRE & CO V.O.F. Indien LORRE & CO V.O.F haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van LORRE & CO V.O.F om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is LORRE & CO V.O.F gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door LORRE & CO V.O.F.

LORRE & CO behoudt zich het recht voor producten welke als zodanig van een onjuiste prijs zijn voorzien danwel niet meer leverbaar zijn, niet uit televeren en het bedrag te crediteren.

Artikel 4 Levering

De door LORRE & CO V.O.F opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan LORRE & CO V.O.F verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door LORRE & CO V.O.F geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. LORRE & CO V.O.F garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid

Lorre & co disribueert naar beste eer en geweten diervoeders van diverse fabrikanten. Lorre & Co VOF zal zich tot doel stellen de kwaliteit van deze diervoeder zo goed als mogelijk te controleren en zorgdragen van voor verse aanvoer uit de diverse landen, maar verlegd uitdrukkelijk de product aansprakelijkheid naar de desbetreffende fabrikant, dit omdat Lorre & co VOF geen inzicht heeft in verwerking en/of productieprocessen.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u LORRE & CO V.O.F daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft LORRE & CO V.O.F de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan LORRE & CO V.O.F te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Retourzending worden altijd gecontroleerd blijkt dat het product danwel geopend of beschadigd wordt geretourneerd dan heeft LORRE & CO V.O.F het pakket niet te accepteren, of in bijzondere gevallen een voorstel richting klant te doen.

Artikel 8 Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LORRE & CO V.O.F, dan wel tussen LORRE & CO V.O.F en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en LORRE & CO V.O.F, is LORRE & CO V.O.F niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door LORRE & CO V.O.F.

Artikel 9 Persoonsgegevens

LORRE & CO V.O.F zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden (TGP) ter beschikking worden gesteld. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10 Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LORRE & CO V.O.F ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LORRE & CO V.O.F gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LORRE & CO V.O.F kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11

Indien u aan LORRE & CO V.O.F schriftelijk opgave doet van een adres, is LORRE & CO V.O.F gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan LORRE & CO V.O.F schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. De door LORRE & CO V.O.F geleverde product kunnen afwijken van de weergeven afbeeldingen. Wanneer door LORRE & CO V.O.F gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat LORRE & CO V.O.F deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met LORRE & CO V.O.F in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LORRE & CO V.O.F vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. LORRE & CO V.O.F is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Copyright 2006-2018 - Lorre & co / AviCentric VOF
Alle rechten voorbehouden  Groothandel, Papegaaienspeciaalzaak en webwinkel

Firmanaam : Lorre & Co
Adres : Industrieweg 5a
Postcode : 8131VZ
Woonplaats : WIJHE
Telefoon : 0570 - 521960
Faxnummer : 0570 - 521977
Mobiele telefoon : 06 - 50642370
E-mail : info@lorreco.nl
Website : www.lorreco.nl